Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 68 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 68 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Những yêu cầu sử dụng tiếng Việt trang 68 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Bài 1. Lựa chọn những từ ngữ viết đúng trong các trường hợp sau:

bàn hoàng / bàng hoàng;
chất phát / chất phác;
bàn quan / bàng quan;
lãng mạn / lãng mạng;
hiu trí / hưu trí;
uống riệu / uống rượu;
trau chuốt / chau chuốt;
lồng làn / nồng nàn;
đẹp đẽ / đẹp đẻ;
chặc chẻ / chặt chẽ.

Trả lời:

Những từ ngữ viết đúng là: bàng hoàng; chất phác; bàng quang; lãng mạng; hưu trí; uống rượu; trau chuốt; nồng nàn; đẹp đẽ; chặt chẽ.

(BAIVIET.COM)