Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ trang 129 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Bài 1: Hãy đặt câu hỏi để kiểm tra xem những câu dưới đây có thiếu chủ ngữ hoặc vị ngữ không.

a) Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa.

b) Lát sau, hổ đẻ được.

c) Hơn mười năm sau, bác tiều già rồi chết.

Trả lời:

a) Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa.

– Ai không làm gì nữa?- bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay.

Từ hôm đó bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay như thế nào? – Không làm gì nữa.

Như vậy, đây là câu có đủ thành phần, không thiếu chủ ngữ, không thiếu vị ngữ.

b) Lát sau hổ đẻ được.

– Lát sau, ai đẻ được?- hổ.

– Lát sau, hổ như thế nào? – đẻ được.

Vậy câu có đủ chủ ngữ, vị ngữ.

c) Hơn mười năm sau, bác tiều già rồi chết.

– Hơn mười năm sau, ai già rồi chết?- bác tiều.

– Hơn mười năm sau, bác tiều như thế nào? – già rồi chết.

Vậy câu có đủ chủ ngữ, vị ngữ.

(BAIVIET.COM)