Giải câu 1 đặc điểm của trạng từ (Trang 39 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 đặc điểm của trạng từ (Trang 39 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu trang 39 – 40 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 1. Dựa vào kiến thức đã học ở bậc Tiểu học, hãy xác định trạng ngữ trong mỗi câu trên.

Trả lời:

– (1) Dưới bóng tre xanh

– (2) Đã từ lâu đời

– (3) Đời đời, kiếp kiếp

– (4) Từ nghìn đời nay

(BAIVIET.COM)