Giải câu 1 – Đặc điểm của thuật ngữ (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Đặc điểm của thuật ngữ (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Thuật ngữ trang 87 – 90 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Thử xem những thuật ngữ dẫn trong mục I.2 ở trên còn có nghĩa nào khác không?

Trả lời:

Trong mỗi lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, công nghệ mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị bằng một khái niệm và ngược lại, mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng một thuật ngữ. Đặc điểm này phù hợp với yêu cầu về tính chính xác, thống nhất, tính quốc tế của khoa học, kĩ thuật, công nghệ.

(BAIVIET.COM)