Giải câu 1 – Công dụng (Trang 157 – 158 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Công dụng (Trang 157 – 158 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) trang 157 – 158 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 1: Hãy đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp:

a) Vừa lúc đó sứ giả đem ngựa sắt roi sắt áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ.

(Theo Thánh Gióng)

b) Suốt một đời người từ thuở lọt lòng đến khi nhắm mắt xuôi tay tre với mình sống chết có nhau chung thủy.

(Theo Thép Mới)

c) Nước bị cản văng bọt tứ tung thuyền vùng vằng cứ chực trụt xuống.

(Theo Võ Quảng)

Trả lời:

Các dấu phẩy được đặt như sau:

a) Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái, bổng biến thành một tráng sĩ.

b) Suốt một đời người, từ thuở lọt lòng đến khi nhắm mắt xuôi tay, tre với mình sống chết có nhau, chung thuỷ.

c) Nước bị cản văng bọt tứ tung, thuyền vùng vằng cứ trực trút xuống.

(BAIVIET.COM)