Giải câu 1 – Cách dẫn gián tiếp (Trang 54 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Cách dẫn gián tiếp (Trang 54 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp trang 54 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Trong đoạn trích (a), bộ phận in đậm “hãy dằn lòng bỏ đám này, để dùi giắng lại ít lâu, xem có đám nào khá mà nhẹ tiền hơn sẽ liệu; chẳng lấy đứa này thì lấy đứa khác; làng này đã chết hết gái đâu mà sợ” là lời nói hay ý nghĩ của nhân vật? Nó có được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu gì không?

Trả lời:

Phần in đậm ở đoạn trích (a) là lời nói (dựa vào câu trước và từ khuyên trong bộ phận lời người dẫn để nhận biết) được thuật lại.

Phần in đậm và phần đứng trước không bị tách bởi dấu gì.

(BAIVIET.COM)