Giải các câu đố sau và cho biết là chữ gì?

Câu hỏi 3 (Trang 17 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Giải các câu đố sau và cho biết là chữ gì? Phần soạn bài Chính tả: Nghe – viết: Mười năm cõng bạn đi học trang 16 – 17 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a)

Để nguyên – tên một loài chim

Bỏ sắc – thường thấy ban đêm trên trời.

(Là chữ gi?)

b)

Để nguyên – vằng vặc trời đêm

Thêm sắc – màu phấn cùng em tới trường.

(Là chữ gì?)

Trả lời:

Để giải thích các câu đố, em cần bám vào những yếu tố đã cho, yếu tố nào dễ tìm nhất, lựa chọn nhất thì bắt đầu từ yếu tố đó.

Câu (a) Yếu tố “chim” rất khó đoán, nhưng yếu tố thường thấy ban đêm trên trời thì dễ đoán hơn. Ban đêm trên trời em thường thấy nhất là “sao” với “trăng”. Để loại trừ một trong hai sự vật đó chọn một, thì em sử dụng phương pháp thế lần lượt để loại trừ dần. Nếu em chọn chữ “sao” mà thêm dấu sác nữa thì thành “sáo” (tên một loài chim). Như vậy chữ mà em tìm đã bao hàm được hai yếu tố đã cho. Vì vậy chữ cần tìm là chữ “sáo”.

Câu (b) Em cũng sử dụng phương pháp như trên để tìm. Chữ cần tìm, chính là chữ “trăng” (trăng thêm sắc là trắng màu phấn trắng).

(BAIVIET.COM)