Giải bài tập Trang 109 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài tập Trang 109 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt.

Đề bài tập Trang 109 SGK Sinh học 6:

 Có thể dùng những cách nào để xác định các hạt nhãn, mít là hạt của cây Hai lá mầm ?

Lời giải bài tập Trang 109 SGK Sinh học lớp 6:

Có 2 cách xác định hạt nhãn, hạt mít là hạt cây Hai lá mầm. Đó là:

– Bóc tách hạt tìm bộ phận phôi của hạt để quan sát được 2 lá mầm của phôi.

– Gieo cho hạt nảy mầm để có thể quan sát được số lá mầm ở cây mầm.

BAIVIET.COM