Giải bài C8 Trang 60 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C8 Trang 60 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng.

Đề bài C8 Trang 60 SGK Vật lý lớp 8:

Ở những vị trí nào con lắc có động năng nhỏ nhất, có thế năng nhỏ nhất ? Các giá trị nhỏ nhất này bằng bao nhiêu ?

Lời giải câu C8 Trang 60 SGK Vật lý lớp 8:

– Ở vị trí A và C : động năng nhỏ nhất.

– Ở vị trí B : thế năng nhỏ nhất.

Các giá trị nhỏ nhất đều bằng 0.

(BAIVIET.COM)