Giải bài C8 Trang 44 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C8 Trang 44 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 12: Sự nổi.

Đề bài C8 Trang 44 SGK Vật lý lớp 8:

Thả một hòn bị thép vào thủy ngân thì bi nổi hay chìm ? Tại sao ?

Lời giải câu C8 Trang 44 SGK Vật lý lớp 8:

Do trọng lượng riêng của thép (78000 N/m³) nhỏ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân (136000 N/m³) nên khi thả hòn bi thép vào thủy ngân thì hòn bi sẽ nổi.

BAIVIET.COM