Giải bài C7 Trang 60 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C7 Trang 60 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng.

Đề bài C7 Trang 60 SGK Vật lý lớp 8:

Ở những vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất, có động năng lớn nhất ?

Lời giải câu C7 Trang 60 SGK Vật lý lớp 8:

Ở vị trí A và C thế năng của con lắc là lớn nhất.

Ở vị trí B động năng của con lắc là lớn nhất.

BAIVIET.COM