Giải bài C6 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C6 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 1: Chuyển động cơ học.

Đề bài C6 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy dựa vào các câu trả lời trên để tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu nhận xét sau đây :

Một vật có thể là chuyển động ……(1)…… nhưng lại là ……(2)…… đối với vật khác.

Lời giải câu C6 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8:

Vật thể có thể là chuyển động đối với vật này nhưng lại là đứng yên đối với vật khác.

BAIVIET.COM