Giải bài C5 Trang 56 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C5 Trang 56 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 16: Cơ năng.

Đề bài C5 Trang 56 SGK Vật lý lớp 8:

Từ kết quả thí nghiệm trên hãy tìm từ thích hợp cho vào chỗ trống của câu kết luận sau :

Một vật chuyển động có khả năng …… tức là có cơ năng.

Lời giải câu C5 Trang 56 SGK Vật lý lớp 8:

Một vật chuyển động có khả năng sinh công (thực hiện công) tức là có cơ năng.

BAIVIET.COM