Giải bài C5 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C5 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 5: Khối lượng – Đo khối lượng.

Đề bài C5 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy tìm từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

“397g ; 500g ; lượng ; khối lượng”

Mọi vật đều có (3) ………….

Lời giải câu C5 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6:

Mọi vật đều có (3) khối lượng.

(BAIVIET.COM)