Giải bài C4 Trang 59 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C4 Trang 59 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng.

Đề bài C4 Trang 59 SGK Vật lý lớp 8:

Ở những vị trí nào (A hay B) quả bóng có thế năng, động năng lớn nhất ; có thế năng, động năng nhỏ nhất ?

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của các câu trả lời sau :

Quả bóng có thế năng lớn nhất khi ở vị trí ……(1)…… và có thế năng nhỏ nhất khi ở vị trí ……(2)…….

Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí ……(3)…… và động năng nhỏ nhất khi ở vị trí ……(4)…….

Lời giải câu C4 Trang 59 SGK Vật lý lớp 8:

Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí A, và có thế năng nhỏ nhất khi ở vị trí B.

Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí B, và có động năng nhỏ nhất khi ở vị trí A.

(BAIVIET.COM)