Giải bài C2 Trang 59 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C2 Trang 59 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng.

Đề bài C2 Trang 59 SGK Vật lý lớp 8:

Thế năng và động năng của quả bóng thay đổi thế nào ?

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau :

Thế năng của quả bóng ….(1)…. dần, còn động năng của nó ….(2)….

Lời giải câu C2 Trang 59 SGK Vật lý lớp 8:

Thế năng của quả bóng giảm dần, còn động năng của nó tăng dần.

BAIVIET.COM