Giải bài 9 Trang 48 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 9 Trang 48 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 2: Hàm số bậc nhất.

Đề bài 9 Trang 48 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số:

a) Đồng biến

b) Nghịch biến

Lời giải câu 9 Trang 48 SGK Toán 9 – Tập 1:

Hàm số y = ax + b đồng biến khi a > 0 và nghịch biến khi a < 0.)

a) y = (m – 2)x + 3 đồng biến khi m – 2 > 0 ⇔ m > 2

Vậy với m > 2 thì hàm số đồng biến.

b) y = (m – 2)x + 3 nghịch biến khi m – 2 < 0 ⇔ m < 2

Vậy với m < 2 thì hàm số nghịch biến.

(BAIVIET.COM)