Giải bài 9 Trang 187 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 9 Trang 187 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân.

Đề bài 9 Trang 187 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn câu sai:

Trong một phản ứng hạt nhân, có bảo toàn

A. năng lượng.

B. động lượng.

C. động năng.

D. điện tích.

Lời giải câu 9 Trang 187 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là C.

(BAIVIET.COM)