Giải bài 9 Trang 117 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 9 Trang 117 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị.

Đề bài 9 Trang 117 SGK Sinh học 9:

Vì sao ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ?

Lời giải câu 9 Trang 117 SGK Sinh học lớp 9:

Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ vì nếu dùng con lai F1 làm giống thì ở các đời sau, qua phân li sẽ xuất hiện các kiểu gen đồng hợp trong đó có các gen lặn có hại, làm ưu thế lai giảm.

(BAIVIET.COM)