Giải bài 9 Trang 102 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 9 Trang 102 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 23: Ôn tập phần di truyền học.

Đề bài 9 Trang 102 SGK Sinh học 12:

Những người có bộ NST: 44 NST thường + XXY hoặc 44 NST thường + XXXY đều là nam giới. Những người có bộ NST với 44 NST thường + X hoặc 44 NST thường + XXX đều là nữ giới. Từ thực tế này chúng ta có thể rút ra được kết luận gì?

Lời giải câu 9 Trang 102 SGK Sinh học lớp 12

Từ những người có bộ NST bất thường nêu trong đề bài, ta có thể rút kết luận là nhiễm sắc thể Y ở người có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quy định nam tính. Nếu có NST Y thì hợp tử sẽ phát triển thành con trai còn không có Y thì hợp tử phát triển thành con gái.

BAIVIET.COM