Giải bài 9 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 9 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8, phần câu hỏi Ôn tập Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 9 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8:

Viết công thức tính nhiệt lượng và nêu tên đơn vị các đại lượng có trong công thức này.

Lời giải câu 9 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8:

Công thức: Q = m.c.Δt.

Trong đó:

Q: nhiệt lượng (J).

m: khối lượng (kg).

c: nhiệt lượng riêng (J/kg.độ).

Δt: Độ tăng hoặc giảm nhiệt độ (°C hoặc K).

(BAIVIET.COM)