Giải bài 8 Trang 48 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 8 Trang 48 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 2: Hàm số bậc nhất.

Đề bài 8 Trang 48 SGK Toán 9 – Tập 1:

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định các các hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất này đồng biến hay nghịch biến?

a) y = 1 – 5x ;        b) y = – 0,5x

c) y = √2(x – 1) + √3 ;        d) y = 2x² + 3

Lời giải câu 8 Trang 48 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) y = 1 – 5x là hàm số bậc nhất có a = – 5, b = 1, nghịch biến vì a = – 5 < 0

b) y = – 0,5x là hàm số bậc nhất có a = – 0,5, b = 0, nghịch biến vì a = – 0,5 < 0

c) y = √2(x – 1) + √3 = √2 x + √3 – √2 là hàm số bậc nhất có a = √2, b = √3 – √2, đồng biến vì a = √2 > 0

d) y = 2x² + 3 không phải là hàm số bậc nhất (vì số mũ của x là 2)

(BAIVIET.COM)