Giải bài 8 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 8 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8, phần câu hỏi Ôn tập Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 8 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8:

Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K có nghĩa là gì ?

Lời giải câu 8 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8:

Có nghĩa là: muốn cho 1kg nước nóng lên thêm 1ºC cần cung cấp một nhiệt lương là 4200J.

BAIVIET.COM