Giải bài 7 Trang 26 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 7 Trang 26 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử.

Đề bài 7 Trang 26 SGK Hóa học lớp 8:

Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần so với phân tử nước , phân tử muối ăn và phân tử khí metan (về chất khí này xem bài tập 6).

Lời giải câu 7 Trang 26 SGK Hóa học lớp 8:

PTK của phân tử khí oxi (gồm 2 nguyên tử oxi) bằng 16.2 = 32 đvC

PTK của phân tử nước (gồm 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O) bằng 2.1 +16 = 18 đvC

PTK của phân tử muối ăn (gồm 1 nguyên tử Na và 1 nguyên tử Cl) bằng 23 + 35,5 = 58,5 đvC

PTK của phân tử khí metan (gồm 1 nguyên tử C và 4 nguyên tử H) bằng 12 + 4 = 16 đvC

⇒ Phân tử khí oxi nặng hơn phân tử nước, bằng 32/18 = 1,8 lần phân tử nước

Phân tử khí oxi nhẹ hơn phân tử muối ăn,  bằng 32/58,5 = 0,55 lần phân tử muối ăn

Phân tử khí oxi nặng hơn phân tử khí metan, bằng  32/16 = 2 lần phân tử khí metan

(BAIVIET.COM)