Giải bài 67 Trang 36 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 67 Trang 36 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 9: Căn bậc ba.

Đề bài 67 Trang 36 SGK Toán 9 – Tập 1:

Hãy tìm

∛512 ;    ∛-729 ;    ∛0,064 ;    ∛-0,216 ;    ∛-0,008

Lời giải câu 67 Trang 36 SGK Toán 9 – Tập 1:

∛512 = ∛8³ = 8

∛-729 = ∛(-9)³ = -9

∛0,064 = ∛(0,4)³ = 0,4

∛-0,216 = ∛(-0,6)³ = -0,6

∛-0,008 = ∛(-0,2)³ = -0,2

Chú ý: Bạn có thể tìm các căn bậc ba ở trên bằng máy tính bỏ túi.

(Ghi nhớ: Các bạn nên ghi nhớ một số lũy thừa bậc 3 của các số < 10:

2³ = 8;    3³ = 27;    4³ = 64;    5³ = 125;

6³ = 216;    7³ = 343;    8³ = 512;    9³ = 729)-

(BAIVIET.COM)