Giải bài 6 Trang 76 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 6 Trang 76 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 17: Hô hấp ở động vật.

Đề bài 6 Trang 76 SGK Sinh học 11:

Tại sao bề mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát?

Lời giải câu 6 Trang 76 SGK Sinh học lớp 11:

Bề mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát là vì: chim và thú có nhu cầu trao đổi khí cao hơn. Chúng cần năng lượng nhiều cho việc giữ ổn định nhiệt độ cơ thể , hoạt động. Vì vậy chúng có bề mặt trao đổi khí phát triển hơn để đáp ứng được nhu cầu O2 cho cơ thể.

BAIVIET.COM