Giải bài 6 Trang 67 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 6 Trang 67 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 15: Bài tập chương I và chương II.

Đề bài 6 Trang 67 SGK Sinh học 12:

Lai hai dòng thuần chủng đều có hoa trắng với nhau, người ta thu được thế hệ sau 100% số cây con có hoa màu đỏ. Từ kết quả này ta có thể rút ra kết luận gì?

A. Các alen quy định hoa trắng ở cả hai dòng cây bố mẹ là alen với nhau.

B. Màu hoa đỏ xuất hiện là do kết quả của sự tương tác cộng gộp.

C. Các alen quy định hoa trắng ở cả hai dòng cây bố mẹ là không alen với nhau.

D. Chúng ta chưa thể rút ra được kết luận gì.

Lời giải câu 6 Trang 67 SGK Sinh học lớp 12

Đây là tương tác bổ sung giữa các gen không alen với nhau.

Đáp án: C

BAIVIET.COM