Giải bài 6 Trang 65 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 6 Trang 65 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 15: Bài tập chương I và chương II.

Đề bài 6 Trang 65 SGK Sinh học 12:

Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n=10. Đột biến có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể ba ở loại này?

Lời giải câu 6 Trang 65 SGK Sinh học lớp 12

Bộ NST của loài: 2n = 10 → n = 5

Số lượng thể ba đơn (2n + 1) là: 5

Số lượng thể ba kép (2n + 1 + 1) là: 10

BAIVIET.COM