Giải bài 6 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 6 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 6 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8:

Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng. Khi nào vật vừa có thế năng, vừa có động năng ?

A. Chỉ khi vật đang đi lên.

B. Chỉ khi vật đang rơi xuống.

C. Chỉ khi vật lên tới điểm cao nhất.

D. Cả khi vật đang đi lên và đang đi xuống.

Lời giải câu 6 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8:

Chọn đáp án D.

BAIVIET.COM