Giải bài 6 Trang 47 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 6 Trang 47 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 15: ADN.

Đề bài 6 Trang 47 SGK Sinh học 9:

Theo nguyên tắc bổ sung thì về mặt số lượng đơn phân những trường hợp nào sau đây là đúng?

a) A + G= T + X

b) A=T; G=X

c) A+ T+ G= A+ X+ T

d) A + X + T= G + X + T

Lời giải câu 6 Trang 47 SGK Sinh học lớp 9:

Theo nguyên tắc bổ sung : A= T ; G = X

– A + G = T + X; A + T + G = A + X + T

-> Đáp án: A, B và C

(BAIVIET.COM)