Giải bài 6 Trang 45 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 6 Trang 45 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số.

Đề bài 6 Trang 45 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho các hàm số y = 0,5x và y = 0,5x + 2.

a) Tính giá trị y tương ứng của mỗi hàm số theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:

x-2,5-2,25-1,5-1011,52,252,5
y = 0,5x
y = 0,5x + 2

b) Có nhận xét gì về các giá trị tương ứng của hai hàm số đó khi biến x lấy cùng một giá trị?

Lời giải câu 6 Trang 45 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Sau khi tính giá trị của mỗi giá trị theo các giá trị của x đã cho ta được bảng sau:

x-2,5-2,25-1,5-1011,52,252,5
y = 0,5x-1,25-1,125-0,75-0,500,50,751,1251,25
y = 0,5x + 20,750,8751,251,522,52,753,1253,25

b) Nhận xét: Cùng một giá trị của biến x, giá trị của hàm số y = 0,5x + 2 luôn luôn lớn hơn giá trị tương ứng của hàm số y = 0,5x là 2 đơn vị.

(BAIVIET.COM)