Giải bài 6 Trang 43 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 6 Trang 43 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM.

Đề bài 6 Trang 43 SGK Sinh học 11:

Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

A – CO2 và ATP.

B – Năng lượng ánh sáng,

C – Nước và O2.

D – ATP và NADPH.

Lời giải câu 6 Trang 43 SGK Sinh học lớp 11:

Đáp án đúng: D – ATP và NADPH.

(BAIVIET.COM)