Giải bài 6 Trang 209 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 6 Trang 209 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 38: Sự chuyển thể của các chất.

Đề bài 6 Trang 209 SGK Vật lý lớp 10:

Viết công thức tính nhiệt hóa hơi của chất lỏng. Nêu tên và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức này ?

Lời giải câu 6 Trang 209 SGK Vật lý lớp 10:

Q = Lm

Trong đó, L là nhiệt hóa hơi riêng (J/kg) phụ thuộc bản chất của chất lỏng, đơn vị là jun trên kilôgam (J/kg); m là khối lượng của phần chất lỏng đẫ biến thành khí ở nhiệt độ sôi.

(BAIVIET.COM)