Giải bài 5 Trang 53 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 5 Trang 53 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN.

Đề bài 5 Trang 53 SGK Sinh học 9:

Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin truyền?

a) ARN vận chuyển

b) ARN thông tin

c) ARN ribôxôm

d) Cả 3 loại ARN trên

Lời giải câu 5 Trang 53 SGK Sinh học lớp 9:

m ARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền

t ARN có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình dịch mã

r ARN là thành phần cấu tạo nên các phân tử ri bô xôm

Đáp án: B.

(BAIVIET.COM)