Giải bài 5 Trang 47 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 5 Trang 47 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 15: ADN.

Đề bài 5 Trang 47 SGK Sinh học 9:

Tính đặc thù của mỗi ADN do yếu tố nào sau đây quy định?

a) Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử ADN.

b) Hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

c) Tỉ lệ (A + T)/(G + X) trong phân tử ADN.

d) Cả b và c.

Lời giải câu 5 Trang 47 SGK Sinh học lớp 9:

Tính đặc thù của mỗi đoạn ADN do số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp cùa các nuclêôtit trong phân tử

– Đáp án: A

(BAIVIET.COM)