Giải bài 5 Trang 41 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 5 Trang 41 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 12: Cơ chế xác định giới tính.

Đề bài 5 Trang 41 SGK Sinh học 9:

Ở những loài mà giới đực là giới dị giao tử thì những trường hợp nào trong các trường hợp sau đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1?

a) Số giao tử đực bằng số giao tử cái.

b) Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương.

c) Số cá thể đực và số cá thể cái trong loài vốn đã bằng nhau.

d) a) Xác suất thụ tinh của hai loại giao tử đực mang (NST X và NST Y) với giao tử cái tương đương.

Lời giải câu 5 Trang 41 SGK Sinh học lớp 9:

Đáp án: b,d.

(BAIVIET.COM)