Giải bài 5 Trang 203 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 5 Trang 203 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái.

Đề bài 5 Trang 203 SGK Sinh học 12:

Hãy chọn phương án trả lời đúng: Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã cho chúng ta biết:

a) Sự phụ thuộc về thức ăn của động vật và thực vật.

b) Sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng và của quần xã.

c) Mức độ gần gũi giữa các loài trong quần xã.

d) Dòng năng lượng trong quần xã.

Lời giải câu 5 Trang 203 SGK Sinh học lớp 12:

Đáp án đúng: d) Dòng năng lượng trong quần xã.

(BAIVIET.COM)