Giải bài 5 Trang 14 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 5 Trang 14 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 2: Phiên mã và dịch mã.

Đề bài 5 Trang 14 SGK Sinh học 12:

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất.

Các protein được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều.

a) Bắt đầu bằng axit amin Met.

b) Bắt đầu bằng axit amin foocmin – mêtiônin.

c) Có Met ở vị trí đầu tiên bị cắt bởi enzim.

d) Cả a và c.

Lời giải câu 5 Trang 14 SGK Sinh học lớp 12:

Đáp án đúng: d) Cả a và c.

(BAIVIET.COM)