Giải bài 5 Trang 138 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 5 Trang 138 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 40: Dung dịch.

Đề bài 5 Trang 138 SGK Hóa học lớp 8:

Trộn 1ml rượu etylic (cồn) với 10ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng:

A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước.

B. Chất tan là nước, dung môi là rượu etylic.

C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi.

D. Cả hai chất nước và rượu etylic vừa là chất tan, vừa là dung môi.

Lời giải câu 5 Trang 138 SGK Hóa học lớp 8:

Vì rượu etylic tan vô hạn trong nước, hay nước tan vô hạn trong rượu etylic. Ta có thể tích rượu etylic (1 ml) ít hơn thể tích nước (10 ml) nên câu A đúng.

(BAIVIET.COM)