Giải bài 5 Trang 137 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 5 Trang 137 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 26: Các loại quang phổ.

Đề bài 5 Trang 137 SGK Vật lý lớp 12:

Chỉ ra câu sai.

Quang phổ liên tục được phát ra bởi chất nào dưới đây khi bị nung nóng ?

A. Chất rắn.

B. Chất lỏng.

C. Chất khí ở áp suất thấp.

D. Chất khí ở áp suất cao.

Lời giải câu 5 Trang 137 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là C.

(BAIVIET.COM)