Giải bài 5 Trang 132 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 5 Trang 132 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo).

Đề bài 5 Trang 132 SGK Sinh học 12:

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất.

Từ quần thể cây 2n, người ta tạo ra được quần thể cây 4n. Quần thể cây 4n có thể xem là một loài mới vì:

a) Quần thể cây 4n có sự khác biệt với quần thể cây 2n về số lượng NST.

b) Quần thể cây 4n không thể giao phấn được với các cây của quần thể cây 2n.

c) Quần thể cây 4n giao phấn được với các cây của quần thể cây 2n cho ra cây lai 3n bị bất thụ.

d) Quần thể cây 4n có các đặc điểm hình thái như kích thước các cơ quan sinh dưỡng lớn hơn hẳn các cây của quần thể 2n.

Lời giải câu 5 Trang 132 SGK Sinh học lớp 12:

Đáp án đúng: c) Quần thể cây 4n giao phấn được với các cây của quần thể cây 2n cho ra cây lai 3n bị bất thụ.

(BAIVIET.COM)