Giải bài 5 Trang 117 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 5 Trang 117 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại.

Đề bài 5 Trang 117 SGK Sinh học 12:

Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể như thế nào?

Lời giải câu 5 Trang 117 SGK Sinh học lớp 12:

Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể theo hướng làm tăng tần số kiểu gen đồng hợp giảm dần tần số kiểu gen dị hợp. Do vậy, giao phối không ngẫu nhiên là 1 nhân tố tiến hóa, chúng làm nghèo vốn gen của quần thể, làm giảm dần sự đa dạng di truyền.

(BAIVIET.COM)