Giải bài 5 Luyện tập Trang 96 SGK Toán lớp 4

Giải bài 5 Luyện tập Trang 96 SGK toán lớp 4, phần bài tập Luyện tập (Trang 96 SGK toán lớp 4).

Đề bài 5 Luyện tập Trang 96 SGK Toán lớp 4:

Loan có ít hơn 20 quả táo. Biết rằng, nếu Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết.

Hỏi Loan có bao nhiêu quả táo ?

Lời giải câu 5 Luyện tập Trang 96 SGK Toán lớp 4:

Lan có số táo < 20.

Số táo của Loan vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2. Vậy số táo của Loan có chữ số tận cùng là 0.

Số táo đó bé hơn 20 do Lan có ít hơn 20 quả táo. Vậy số đó là 10.

Đáp án : Loan có 10 quả táo.

(BAIVIET.COM)