Giải bài 4 Trang 95 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 4 Trang 95 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 22: Ôn tập chương I.

Đề bài 4 Trang 95 SGK Sinh học 11:

Hô hấp ở động vật

– Cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật.

– So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật.

Lời giải câu 4 Trang 95 SGK Sinh học lớp 11:

+ Cơ quan trao đổi khí ở động vật là bề mặt cơ thể, mang, hệ thống ống khí, phổi. Cơ quan trao đổi khí ở thực vật là tất cả các bộ phận có khả năng thấm khí của cơ thể. Tuy nhiên, trao đổi khí giữa cơ thể thực vật với môi trường chủ yếu thông qua các khí khổng ở lá và bì khổng (lỗ vỏ) ở thân cây.

+ So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật:

• Giống nhau: Lấy O2 và thải CO2

• Khác nhau:

– Trao đổi khí giữa cơ thể thực vật với môi trường được thực hiện chủ yếu thông qua các khí khổng ở lá và bì khổng ở thân cây. Động vật trao đổi khí với môi trường xung quanh nhờ cơ quan hô hấp, đó là bề mặt cơ thể, hệ thống ống khí, mang, phổi.

– Động vật chỉ trao đổi khí với môi trường nhờ quá trình hô hấp (lấy khí O2, thải khí CO2). Thực vật trao đổi khí với môi trường nhờ cả hô hấp (lấy khí O2, thải khí CO2) và quang hợp (lấy khí CO2, thải khí O2)

(BAIVIET.COM)