Giải bài 4 Trang 9 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 4 Trang 9 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống.

Đề bài 4 Trang 9  SGK Sinh học 10:

Hãy chọn câu trả lời đúng nêu dưới đây.

Các loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm chung là vì:

a) Chúng sống trong những môi trường giống nhau.

b) Chúng đều được cấu tạo từ tế bào.

c) Chúng đều có chung một tổ tiên.

d) Tất cả các điều nêu trên đều đúng.

Lời giải câu 4 Trang 9 SGK Sinh học lớp 10:

Các cơ thể sống đều được cấu tạo từ 1 hay nhiều tế bào.

Đáp án C

(BAIVIET.COM)