Giải bài 4 Trang 89 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 4 Trang 89 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày.

Đề bài 4 Trang 89 SGK Sinh học 8:

Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn nào cần tiêu hóa tiếp ?

Lời giải câu 4 Trang 89 SGK Sinh học lớp 8:

Với khẩu phần thức ăn đầy đủ nhất, sau khi tiêu hóa ở dạ dày thì vẫn còn những chất trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp tục ở ruột là : lipit, gluxit, prôtêin.

BAIVIET.COM