Giải bài 4 Trang 78 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 4 Trang 78 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.

Đề bài 4 Trang 78 SGK Sinh học 12:

Tại sao ưu thế lai cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau?

Lời giải câu 4 Trang 78 SGK Sinh học lớp 12:

Sở dĩ ưu thế lai thường biểu hiện cao nhất ở đời F1 rồi sau đó giảm dần là vì ở các thế hệ sau, mức độ dị hợp tử sẽ giảm dần, đồng hợp tăng lên (trong đó, đồng hợp lặn có điều kiện biểu hiện ra kiểu hình).

(BAIVIET.COM)