Giải bài 4 Trang 76 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 4 Trang 76 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp.

Đề bài 4 Trang 76 SGK Sinh học 6:

 Mỗi em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh ở địa phương ?

Lời giải câu 4 Trang 76 SGK Sinh học lớp 6:

– Tích cực tham gia phong trào trồng cây gây rừng.

– Tham gia chăm sóc, bảo vệ cây.

– Gương mẫu thực hiện những quy định về bảo vệ môi trường, không chặt đốn, bẻ cành làm hư hại cây xanh.

– Tham gia tuyên truyền để mọi người trong gia đình và địa phương tham gia trồng và bảo vệ cây xanh.

BAIVIET.COM: