Giải bài 4 Trang 56 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 4 Trang 56 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 18: Prôtêin.

Đề bài 4 Trang 56 SGK Sinh học 9:

Prôtêin thực hiện được chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

a) Cấu trúc bậc 1

b) Cấu trúc bậc 1 và 2

c) Cấu trúc bậc 2 và 3

d) Cấu trúc bậc 3 và 4

Lời giải câu 4 Trang 56 SGK Sinh học lớp 9:

Prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ở cấu trúc bậc 3 và cấu trúc bậc 4

Đáp án: D

(BAIVIET.COM)