Giải bài 4 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 4 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm.

Đề bài 4 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12:

Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào?

Lời giải câu 4 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12:

Trong ba môi trường: rắn, lỏng, khí thì âm truyền trong chất rắn là nhanh nhất và chậm nhất là âm truyền trong không khí.

BAIVIET.COM